Този уебсайт е собственост на и се управлява от:

„Артифит“ ЕООД

Адрес на управление:

гр. Несебър, ПК 8230, ул. „Хан Крум“ 49, ет. 5

ЕИК:

201 099 496

Разплащателна сметка в лева:

Райфайзенбанк (България) ЕАД

BG 13 RZBB 9155 1005 386 602