Политика на поверителност

По-долу следват клаузите, свързани с политиката на този уебсайт (www.zdravizaedno.com, наричан по-долу “Сайта” или „този Сайт”) относно придобиването на лични данни и друга информация за физическите лица, които са негови потребители, по време на ползването му. Тези клаузи се отнасят и до всички физически лица, които са запознати с тях и купуват стоки или услуги от “Артифит” ЕООД, без значение дали покупката се реализира чрез уебсайта или по друг начин. Тези клаузи се отнасят и до всички останали физически лица, които са запознати с тях и ползват услугите, предоставяни от “Артифит” ЕООД.

Посещавайки и ползвайки този Сайт, Потребителят се съгласява, че споровете относно въпросите на поверителност ще бъдат решавани съглано настоящите клаузи. Същото се отнася и до всеки Потребител, който ползва услугите, предоставяни от “Артифит” ЕООД. Предвид темповете на развитие на интернет, възможни са промени и актуализации в настоящите клаузи. В случай на такива промени, те ще бъдат публикувани от Администратора на Сайта (“Артифит” ЕООД), след който момент те ще влязат в сила. Продължавайки да посещава или ползва Сайта след този момент и/или продължавайки да ползва предоставяните услуги, Потребителят се съгласява с тази Политика на поверителност в нейния обновен вариант.

“Артифит” ЕООД получава и съхранява лични или други данни, които Потребителят доброволно му предоставя, докато ползва Сайта. “Артифит” ЕООД също така получава и съхранява лични или други данни, които Потребителят доброволно му предоставя във връзка с продажба на стоки и/или услуги, предлагани от “Артифит” ЕООД. Определени части от съдържанието на Сайта изискват от Потребителя валидна регистрация. Също така, предоставянето на определени услуги от “Артифит” ЕООД изисква регистрация на Потребителя в системата на дружеството извън Сайта. Извършването на тези регистрации може да бъде съпътствано с предоставянето на лични данни, които Потребителят предоставя на Администратора, например (но не изчерпателно) информация относно Потребителя като имена, дата на раждане, адрес на електронна поща, пол и други. С потвърждаване на предоставянето на лични данни към Администратора, Потребителят изразява своето предварително и изрично съгласие по смисъла на ЗЗЛД тези лични данни да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора.

Администраторът се задължава да пази в тайна своята кореспонденция с Потребителя, както и да не разгласява създадените потребителски имена, пароли или друга персонална информация, предоставена от Потребителя във връзка с ползването на Сайта и/или закупуването и ползването на услуги от “Артифит” ЕООД.

Администраторът се задължава да не споделя с трети лица личните данни, предоставени му от Потребителя при ползването на Сайта, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба или ако не се изисква с оглед доставката на определени стоки или услуги. Администраторът се задължава да предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на Потребителя от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от незаконни форми на обработване. Предвид формата на предаване на личните данни (по електронен път), Администраторът се ангажира да предприема специални мерки за защита, включително използването на пароли и енкриптиране (кодиране) на данните.

***

С ползването на този Сайт и/или със заявяването на стоки или услуги от “Артифит” ЕООД Потребителят заявява, че предоставя доброволно личните си данни и дава своето съгласие същите да бъдат обработвани от “Артифит” ЕООД за посочените по-долу цели. Личните данни на Потребителя ще се обработват от “Артифит” ЕООД на три от основанията, предвидени в чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (“Общ регламент относно защита на данните” / “ОРЗД”), а именно: (1) изпълнение на договорни отношения, (2) изпълнение на законово задължение на Администратора и (3) легитимен интерес. Личните данни на Потребителя ще бъдат обработвани за следните цели: (1) с оглед предоставянето на функционалността на този Сайт за ползване от Потребителя, (2) с оглед изпълнението на задълженията, възникнали по силата на договор за продажба, включително за изпращане на уведомления; (3) във връзка с евентуалното събиране на дължими от Потребителя суми по договор за продажба; (4) във връзка с реализиране на законните права и интереси на “Артифит” ЕООД; (5) във връзка с изпълнение на законоустановени задължения на “Артифит” ЕООД (напр. данъчни задължения или задължения за уведомяване на административни органи).

“Артифит” ЕООД ще обработва личните данни на Потребителя в обем, в зависимост от необходимостта: трите имена, ЕГН, дата на раждане, постоянен и/или настоящ адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, данни за контакт в социални мрежи и/или платформи за изпращане на съобщения, всякакви данни за задълженията на Потребителя във връзка с договор за продажба, включително данни на лица, свързани по какъвто и да било начин със Потребителя и със съответния договор (например упълномощени от Потребителя лица във връзка с изпълнението договора).

С оглед реализиране на целите на договор между “Артифит” ЕООД и Потребителя, “Артифит” ЕООД ще предоставя, в съответствие с действащото законодателство, личните данни на Потребителя на следните категории получатели: (1) на компетентни държавни органи и институции в предвидените от закона случаи; (2) на правораздавателните органи; (3) на дружества, предоставящи пощенски и куриерски услуги. Преценката за предоставяне на личните данни на Потребителя към трети лица ще се прави за всеки конкретен случай предвид необходимостта от тяхното предоставяне. “Артифит” ЕООД може да ползва, но няма да предоставя на трети лица личните данни на Потребителя за цели, свързани със статистика, маркетинг или реклама.

“Артифит” ЕООД ще обработва личните данни на Потребителя по време на периода, в който Потребителят е регистриран на Сайта или по време на изпълнение на договор за продажба между “Артифит” ЕООД и Потребителя и по повод свързаните с този договор задължения. След прекратяване на взаимоотношенията, “Артифит” ЕООД ще съхранява личните данни за период от време съгласно нормативните изисквания.
На основание Глава III от ОРЗД, Потребителят има следните права: (1) право на достъп до личните си данни; (2) право да иска тяхното коригиране или изтриване, когато изтекат законовите срокове за тяхното съхранение; (3) право да иска ограничаване на обработването в случай на грешка в данните; (4) право да прави възражения срещу обработването, ако спрямо него се взема автоматично решение въз основа на профилиране. Тези права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление до Администратора на Сайта (“Артифит” ЕООД), включително и по електронен път на адреса на електронна поща на Администратора на Сайта, посочен в раздела “Контакти”, като процедурата се осъществява при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба в областта на личните данни. Независимо от горното, Потребителят също така има право по всяко време да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (“КЗЛД”) ако прецени, че личните му данни се обработват неправомерно от Администратора на Сайта. Данните за контакт с КЗЛД могат да бъдат намерени на интернет сайта на Комисията с адрес www.cpdp.bg.

***

Сайтът също така може да запазва информация, която се записва автоматично, докато потребителят разглежда неговите страници. Това може да бъде например информация относно връзката на Потребителя с интернет, която описва трафика на Сайта и би помогнала за по-качественото му представяне в бъдеще. Също така, Сайтът може да ползва функцията на програмата на потребителя за разглеждане в интернет (уеб браузър), наречена „HTTP-бисквиткa”, за да подобри работата на Сайта при ползването му от потребителя. Същата функция съхранява незначителни по размер файлове на устройството за достъп на Потребителя, които помагат на администраторите да се ориентират откъде и кога е посещаван Сайта, колко уникални посещения има на него и какво е поведението на неговите потребители.Те също така помагат на Потербителя да ползва Сайта по-бързо и качествено, например без да се налага да въвежда определена информация всеки път, когато ползва определени части на Сайта.

Администраторът може да ползва информацията, придобита чрез Сайта, за да създава, подобрява или индивидуализира определени функции и услуги на Сайта. Същевременно, Администраторът се ангажира да не предава или разгласява данните на потребителите на Сайта, освен в предвидените от закона случаи при поискване от съответните държавни органи. Изключение от този принцип може да представлява обявяването на статистически данни за потреблението на сайта, което да представя неговата цялостна аудитория и да не дава възможност някой от потребителите да бъде идентифициран. Също така, Администраторът може да предава информация за своите потребители в случаите, които законът разрешава, с цел опазването на правата и безопасността на потребителите и/или на обществото.

Потребителят следва да има предвид, че винаги, когато доброволно оповестява свои лични данни или конфиденциална информация, така че да бъдат видими от трети лица (например чрез участие във форуми, публикуване на електронни писма и други начини), тази информация може да бъде видяна и ползвана от тези лица. Администраторът не носи отговорност за ползването на подобна информация от трети лица.

Сайтът също така може да предоставя връзки към други страници в интернет, както и да осигурява достъп до външни продукти и услуги, предлагани от трети лица, които се управляват от различни условия на поверителност. В случай, че Потребителят достъпи чрез сайта интернет страници, продукти или услуги, управлявани от трети лица, той се съгласява с техните собствени условията на поверителност.

Така изложените условия на поверителност могат да бъдат променяни в допустимите от закона рамки и без предизвестие към Потребителя. В случай, че подобни промени настъпят, те ще бъдат отразени на тази страница и ще бъдат обозначавани с датата на тяхното добавяне.

Потребителят може да отправи всички свои въпроси по повод политиката на поверителност на сайта до Администратора на адреса на електронната поща, посочен в раздел “Контакт”.