По-долу следват клаузите на политиката на този уебсайт (www.zdravizaedno.com, наричан по-долу “Сайта” или „този Сайт”) относно придобиването на информация за неговите потребители по време на ползването му.

   Посещавайки и ползвайки този Сайт, Потребителят се съгласява, че споровете относно въпросите на конфиденциалност ще бъдат решавани съглано настоящите условия. Предвид темповете на развитие на интернет, възможни са промени и актуализации в клаузите по-долу. В случай на такива, те ще бъдат публикувани от Администратора на Сайта, след който момент те ще влязат в сила. Продължавайки да посещава или ползва Сайта след този момент, потребителят се съгласява с тези условия в техния обновен вариант.

   Администраторът на този сайт получава и съхранява лични или други данни, които Потребителят доброволно му предоставя, докато ползва Сайта. Определени части от съдържанието на Сайта и определени услуги, предоставяни чрез него, изискват от Потребителя валидна регистрация. Извършването й може да бъде съпътствано с предоставянето на лични данни, които Потребителят предоставя на Администратора, например информация относно Потребителя като имена, дата на раждане, адрес на електронна поща, пол и др. С потвърждаване на предоставянето на лични данни към Администратора, Потребителят изразява своето предварително и изрично съгласие по смисъла на ЗЗЛД тези лични данни да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора.

   Администраторът на сайта може да се свързва лично единствено с потребители, които изрично са го пожелали или които са се записали да получават информация от сайта или услуги чрез него.

   Администраторът се задължава да пази в тайна своята кореспонденция с Потребителя, както и да не разгласява създадените потребителски имена, пароли или друга персонална информация, предоставена от потребителите във връзка с ползването на Сайта.

   Администраторът се задължава да не споделя с трети лица личните данни, предоставени му от Потребителя при ползването на Сайта, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба. Администраторът се задължава да предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на Потребителя от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Предвид формата на предаване на личните данни (по електронен път) Администраторът се ангажира да предприема специални мерки за защита, включително използването на пароли и енкриптиране (кодиране) на данните.

***

   Сайтът също така може да запазва информация, която се записва автоматично, докато потребителят разглежда неговите страници. Това може да бъде например информация относно връзката на Потребителя с интернет, която описва трафика на Сайта и би помогнала за по-качественото му представяне в бъдеще. Също така, Сайтът може да ползва функцията на програмата на потребителя за разглеждане в интернет (уеб браузър), наречена „HTTP-бисквиткa”, за да подобри работата на Сайта при ползването му от потребителя. Същата функция съхранява незначителни по размер файлове на устройството за достъп на Потребителя, които помагат на администраторите да се ориентират откъде и кога е посещаван Сайта, колко уникални посещения има на него и какво е поведението на неговите потребители.Те също така помагат на Потербителя да ползва Сайта по-бързо и качествено, например без да се налага да въвежда определена информация всеки път, когато ползва определени части на Сайта.

   Администраторът може да ползва информацията, придобита чрез Сайта, за да създава, подобрява или индивидуализира определени функции и услуги на Сайта. Същевременно, Администраторът се ангажира да не предава или разгласява данните на потребителите на Сайта, освен в предвидените от закона случаи при поискване от съответните държавни органи. Изключение от този принцип може да представлява обявяването на статистически данни за потреблението на сайта, което да представя неговата цялостна аудитория и да не дава възможност някой от потребителите да бъде идентифициран. Също така, Администраторът може да предава информация за своите потребители в случаите, които законът разрешава, с цел опазването на правата и безопасността на потребителите и/или на обществото.

   Потребителят следва да има предвид, че винаги, когато доброволно оповестява свои лични данни или конфиденциална информация, така че да бъдат видими от трети лица (например чрез участие във форуми, публикуване на електронни писма и други начини), тази информация може да бъде видяна и ползвана от тези лица. Администраторът не носи отговорност за ползването на подобна информация от трети лица.

   Сайтът също така може да предоставя връзки към други страници в интернет, както и да осигурява достъп до външни продукти и услуги, предлагани от трети лица, които се управляват от различни условия на конфиденциалност. В случай, че Потребителят достъпи чрез сайта интернет страници, продукти или услуги, управлявани от трети лица, той се съгласява с техните собствени условията на конфиденциалност.

   Така изложените условия на конфиденциалност могат да бъдат променяни в допустимите от закона рамки и без предизвестие към Потребителя. В случай, че подобни промени настъпят, те ще бъдат отразени на тази страница и ще бъдат обозначавани с датата на тяхното добавяне.

   Потребителят може да отправи всички свои въпроси по повод политиката на конфиденциалност на сайта до Администратора на адреса на електронната поща, посочен в раздел “Контакт”.