Общи условия за ползване на сайта

   Този уебсайт (www.zdravizaedno.com, наричан по-долу “Сайта” или „този Сайт”) е собственост на и се управлява от „Артифит“ ЕООД, ЕИК 201099496 (наричано по-долу „Администратор на сайта” или „Администратор”). Настоящите клаузи уреждат отношенията между администратора на сайта и всяко лице, което го ползва (наричано по-долу „Потребител”), както и условията, при които потребителят може да ползва сайта. Общите условия, които уреждат отношенията между „Артифит“ ЕООД и всяко лице, което закупува или ползва стоки или услуги, предоставяни от дружеството, са поместени на страницата “Общи условия при закупуване или ползване на стоки или услуги”.

   За ползване на сайта се смята всяко посещение или преглед на някоя от неговите страници, без значение дали Потребителят е извършил регистрация, публикация или друга форма на комуникация със сайта. Подробности относно ползването на информацията, съветите и насоките, публикувани на сайта, може да бъде намерена в раздела „Информирано съгласие и освобождаване от отговорност”.

   Настоящите условия са достъпни за Потребителя от всички страници на сайта и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва информацията и услугите, предоставени от сайта, в съответствие с изискванията на настоящите правила, както и предвид клаузите на раздела „Информирано съгласие и освобождаване от отговорност”, също така достъпен от всички страници на Сайта. Освен с тези правила, ползването на определени страници и услуги на сайта може да обвързва потребителя с допълнителни условия, изрично указани от Администратора преди да бъде осигурен достъп до тях.

***

   Този Сайт и всички материали, публикувани на него, представляват интелектуална собственост на Администратора или на други лица, дали съгласието си техни материали да бъдат публикувани от Администратора. В този смисъл Сайтът и материалите, публикувани на него, са обект на авторско право, защитено от съответните български и международни нормативни актове.

   Този Сайт се предоставя на Потребителя единствено с цел лично и нетърговско ползване. Потребителят не може да ползва Сайта или материалите, налични чрез него, по начин, нарушаващ авторските права на администраторите и без тяхното съгласие. Освен в случаите, изрично упоменати в тези условия за ползване или в случаите със съгласие на авторите, потребителят не може да изменя, копира, възпроизвежда, публикува, предава, превежда, продава, създава преработки на и използва с комерсиална цел по какъвто и да било начин и чрез какъвто и да било способ (включително чрез електронна кореспонденция или друг електронен метод) материали от този сайт.

   Въпреки това, Потребителят може да запише и/или отпечата единично копие на отделни страници от Сайта за свои лични, нетърговски цели, при условие че запази всички текстове и маркировки, засягащи правата на авторите.

   Потребителят, чрез публикуването или изпращането на материали към сайта (включително, но не само коментари, публикации, снимки и видеоматериали), декларира, че:

1. публикуваните материали са негова собственост или че публикацията им се извършва с изричното съгласие на техните автори или собственици, както и че не се нарушават авторски и сродни на тях права, права върху търговски марки и/или други права върху интелектуална собственост;

2. е на възраст над 18 години.

   В допълнение, чрез публикацията или изпращането на материали, Потребителят гарантира на Администратора и на лицата, упълномощени от него, правото да ползват тези материали безплатно, винаги и без териториални ограничения. Това включва ползването, копирането, възпроизвеждането, публикуването, продаването, създаването на преработки на и използването с комерсиална цел (включително чрез електронна кореспонденция или друг електронен метод) на тези материали, изцяло или отчасти, по всякакъв начин и чрез всякакви способи. Във връзка с упражняването на тези права, Потребителят гарантира на Администратора и на лицата, упълномощени от него, правото той или тя (Потребителят) да бъде назоваван и идентифициран като автор на съответните материали чрез своите имена, електронен адрес или псевдоним в интернет по начин, който той (Администраторът) намери за подходящ.

   Потребителят се съгласява, че Администраторът има право, но не е задължен да използва, представя или разпространява неговите гореспоменати материали, както и че Администраторът може да реши да прекрати ползването или представянето на такива материали по всяко време, по свое осмотрение и без предизвестие.

   Потребителят има право да публикува препратка (хиперлинк) към сайта на собствената си презентация в интернет, но не и по начин, който да заявява или внушава взаимоотношения на спонсорство или патронаж. Въпреки това, Потребителят няма право, без да получи предварително изричното писмено одобрение на администраторите, да откроява материали от Сайта на собствените си страници в интернет, да ги поставя в бутони, илюстрации или други активни изображения и да ги прави част от други страници в интернет.

***

   Определени части от съдържанието на Сайта и определени услуги, предоставяни чрез него, изискват от Потребителя валидна регистрация. Извършването й може да бъде съпътствано с предоставянето на лични данни, например информация относно Потребителя като имена, дата на раждане, адрес на електронна поща, пол и др.

   Потребителят се задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си съгласно изискванията на формуляра за регистрация. При наличието на основателни съмнения, че такава информация е невярна, неточна или непълна, Администраторът има правото временно да спре или да прекрати действието на профила на Потребителя, както и да забрани частично или изцяло ползването на Сайта. Начинът, по който Администраторът ползва информацията, ползволяваща разпознаване на Потребителя, се ръководи от принципите на Политиката на поверителност на сайта.

   Чрез извършването на регистрация Потребителят се счита за информиран, че Администраторът има право да изпраща съобщения и електронна поща както във връзка с изявените от  Потребителя очаквания и цели, така и за целите на директния маркетинг и рекламата на собствени услуги. Същевременно, на всеки Потребител се дава възможност, в случай на получаване на съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Всеки подобен отказ ще бъде уважен незабавно.

   Ползването на определени части от Сайта може да изисква въвеждането на потребителско име и парола, които се получават по време на регистрацията. Потребителят е отговорен за запазването на своята парола и друга конфиденциална информация в тайна, както и за всички действия в Сайта (без значение дали са извършени лично от него или от други лица), извършени след регистрация с неговите потребителско име и парола. Администраторът на сайта не отговаря за каквито и да било загуби или вреди, произтичащи от злонамерено ползване на чужда парола и/или потребителско име в сайта. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Администратора в случай на неоторизирано ползване на неговите потребителско име и/или парола или на друго нарушение на сигурността на Сайта.

   Администраторът има право да спре, блокира или прекрати ползването на Сайта от страна на Потребителя по всяко време и без предизвестие. В случай на спиране или прекратяване, Потребителят няма да има възможност да посещава определени страници на сайта и да ползва определени материали от него. Въпреки това, ограниченията, свързани с правата над материалите, получени чрез или свалени от сайта, както и освобождаването от отговорност на администратора във връзка с тези материали, остават в сила.

***

   При ползването на услуги, свързани с участие на Потребителя във форуми, блогове, чат стаи или осъществяващи друг вид комуникация в сайта, те се задължават да спазва следните изисквания:

1. да не публикуват или изпращат нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнстовото на други лица;

2. да не публикуват търговски или рекламни текстове и/или изображения, както и съобщения извън предмета на дискусията в съответния форум или коментарна група.

   Администраторът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа на Потребител до сайта, ако:

1. Потребителят, посредством Сайта, разпространява съобщения с рекламно, търговско, нецензурно, обидно, клеветническо и/или заплашително съдържание, включително на религиозна или политическа тематика;

2. Потребителят с действията си накърнява доброто име и честта на други лица, нарушава българското законодателство и/или международните актове, признати от него, или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които Сайтът функционира.

   Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на сайта информация и услуги, могат да бъдат задавани от Потребителя чрез изпращане на съобщение до Администратора на адреса на електронната поща, посочен в раздел „Контакт“. На същия адрес Потребителят има възможност да уведомява Администратора за грешки, технически и/или други проблеми, свързани с ползването на сайта.

   Всеки Потребител, който ползва информацията и услугите, предоставени на Сайта, има право да изрази мнение относно настоящите правила чрез изпращане на съобщение до Администратора на адреса на електронната поща, посочен в раздел „Контакт“.   

***

   Освен указаното в раздела „Информирано съгласие и освобождаване от отговорност”, Администраторът не отговарят пред потребителя и за:

1. загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на Потребителя в резултат от невъзможността да се ползват сайта и/или информацията и услугите, предлагани чрез него;

2. неспособността на Потребителя да ползва сайта и/или информацията и услугите, предлагани чрез него;

3. претенции от трети лица срещу Потребителя по повод ползване на услугите;

4. разпространение на съобщения чрез сайта от други потребители, съдържащи нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите; в случай, че са налице неправомерни действия по тази точка или има основателни съмнения в извършването на такива, Администраторът има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване и санкциониране на нарушителите.

   Администраторът не носи отговорност в случай на нарушения в програмното или техническото осигуряване на сайта, при които Потребителят не може да ползва частично или напълно информацията и/или услугите, предоставяни чрез него.

***

   Администраторът си запазва правото да променя настоящите правила, както и структурата и съдържанието на сайта, за което не е задължен да уведомява Потребителя персонално. Евентуални промени в настоящите правила ще бъдат незабавно публикувани на тази страница, като всички променени или нововъведени клаузи ще бъдат обозначени с датата на тяхното добавяне. В случай, че Потребителят продължи да ползва сайта след публикацията на променени или нововъведени условия за ползване, той се задължава да ги спазва в техния актуален вариант.

   За всички неуредени въпроси, свързани с правилата на ползване на този Сайт, се прилага действащото законодателство на Република България.

   При възникване на спорове между Администратора и Потребителя, страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно сългасие. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.