Общи условия при покупки на стоки или услуги

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява Общи условия при покупка на стоки или услуги, предлагани от “Артифит” ЕООД. Общите условия уреждат правилата за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). В случаите на договор по предходното изречение, настоящите Общи условия представляват “общи условия” по смисъла на чл. 147а, ал. 1 ЗЗП.

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
2.1. Търговецът и администратор на уебсайта с адрес www.zdravizaedno.com е “Артифит” ЕООД – търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Несебър 8230, ул. „Хан Крум“ № 49, ет. 5, ЕИК: 201099496.
2.2. Можете да се свържете с “Артифит” ЕООД чрез данните за контакт, публикувани на страницата “Контакти” на уебсайта.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. “Клиент” е (1) физическо лице, навършило 18 г, (2) юридическо лице или (3) друго правно образувание, отговарящо на едно или повече от следните условия:
3.1.1. получава достъп до съдържанието (т. 3.14.) чрез комуникационните средства, предоставени от “Артифит” ЕООД и/или е извършило поръчка (т. 3.9.) без създаване на профил, съответно без регистрация на уебсайта;
3.1.2. регистрирало се е на уебсайта и, чрез завършване на процеса по създаване на профил, е дало съгласието си с приложимите клаузи в раздела “Общи условия за ползване на сайта”на уебсайта;
3.1.3. след създаването на свой профил на уебсайта или чрез извършването на поръчка без регистрация (т. 3.22.) прави поръчка и сключва с “Артифит” ЕООД договор за покупко-продажба от разстояние.
Клиентът е “потребител” в случаите, когато отговаря на определението, дадено в § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, както следва: “Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
3.2 “Продавач” е търговското дружество “Артифит” ЕООД, предлагащо стоки и/или услуги за продажба. Продавачът е “търговец” по смисъла на Търговския закон (ТЗ) и на ЗЗП.
Във връзка с разпоредбата на чл. 47, ал. 1 ЗЗП, с настоящото търговецът информира потребителя за следното:
3.2.1. Основните характеристики на стоките и услугите, предлагани от търговеца, се предоставят предварително на потребителите чрез специализирани публикации на сайта и в съответните профили на търговеца в социалните мрежи, чрез електронни съобщения и чрез индивидуални консултации между представител на търговеца и съответния потребител.
3.2.2. Наименованието на търговеца е “Артифит” ЕООД, ЕИК: 201099496.
3.2.3. Седалището и адресът на управление на търговеца са на следния адрес: гр. Несебър 8230, ул. „Хан Крум“ № 49, ет. 5. Телефонният номер, адресът на електронната поща и адресът на уебсайта на търговеца са съответно:
– телефонен номер: +359 887 716 114;
– адрес на електронната поща: info@zdravizaedno.com;
– адрес на уебсайта: https://www.zdravizaedno.com.
3.2.4. Адресът на мястото, на което търговецът осъществява стопанската си дейност и на което потребителят може да изпрати евентуални жалби, съвпада с посочените в т. 3.2.3.
3.2.5. Крайните цени на стоките или услугите с включени всички данъци и такси са посочени в съответните презентации по т. 3.2.1 за всяка отделна стока или услуга (т. 6.7. и т. 13.1.). Тези цени не включват стойността на доставката, когато такава е приложима (т. 6.7.) и съответно е възможно потребителят да дължи разходи за транспорт във връзка с направени от него поръчки.
3.2.6. Не са налице разходи за използване на средство за комуникация от разстояние за сключване на договора.
3.2.7. Плащането на поръчаните стоки се извършва чрез (1) банков превод или, когато е приложим, (2) наложен платеж на куриера, доставил стоките. В последния случай, доставката се извършва чрез куриерска фирма до адреса, посочен от потребителя. Поръчката се изпраща до потребителя в срок до 7 (седем) работни дни след потвърждаването й от страна на търговеца (т. 9.3.). Освен ако не е уговорено друго, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, е до 10 работни дни след потвърждаването на поръчките от страна на търговеца. Жалбите от потребители, отправени до търговеца чрез средствата за контакт по т. 3.2.3., се разглеждат в срок от 10 работни дни след постъпването им. В същия срок търговецът предоставя на потребителя своето решение по съответната жалба.
3.2.8. Условията, сроковете и начините за упражняване на правото на потребителя за отказ от договора за продажба, са описани в Раздел 10. по-долу. Стандартният формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно приложение № 6 към ЗЗП е на разположение на потребителите в т. 10.6. по-долу.
3.2.9. В случай на упражняване на право на отказ от потребителски договор за продажба от разстояние и когато е приложимо, потребителят поема разходите за връщане на съответните стоки (т. 10.2.).
3.2.10. Изключенията, при които за потребителя не е предвидено право на отказ съгласно чл. 57 ЗЗП, са посочени в т. 10.7. по-долу.
3.2.11. Търговецът напомня на потребителя, че са налице законови гаранции за съответствие на стоката с договора за продажба.
3.2.12. В случай, че е приложимо и наложително, потребителят може да потърси от търговеца помощ във връзка с продажбата. Всички последващи и заявени от потребителя действия на търговеца в тази връзка се заплащат допълнително от потребителя. В случай, че за определена стока се предлага търговска гаранция за срок, по-дълъг от срока по чл. 115, ал. 1 ЗЗП, това обстоятелство и условията на търговската гаранция са посочени в съответното описание на стоката.
3.2.13. По отношение на потребителските продажби между потребителя и търговеца не са приложими специални кодекси за добра търговска практика.
3.2.14. По отношение на потребителските продажби между потребителя и търговеца не са приложими договорни срокове. Също така не е налице минимален срок, за който потребителят да има задължения по договорите за продажба. От страна на потребителя не е необходимо да се предоставят депозити или други финансови гаранции. За потребителските продажби между търговеца и потребителя не се налага посочване на функционалността на цифровото съдържание с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни. Търговецът не участва в извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове и за обезщетяване.
3.2.15. Информацията по т. 3.2.1. – 3.2.14. е неразделна част от всеки договор от разстояние между потребителя и търговеца и не може да бъде променяна, освен ако между страните изрично не бъде уговорено друго.
3.3. “Електронен магазин”, когато такъв е налице, е платформа за търговия на стоки и услуги, публикувана на електронния адрес www.zdravizaedno.com и на неговите поддомейни.
3.4. “Уебсайт” е сайтът, находящ се в интернет на електронния адрес www.zdravizaedno.com.
3.5. “Профил” е раздел от уебсайта, достъпен чрез (1) въвеждане на адрес на електронна поща и парола или (2) система за създаване на профил чрез съществуващ профил в платформите Google или Facebook, който позволява на клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация за клиента и може да включва историята на някои от действията му в уебсайта (например направени поръчки, издадени фактури). Клиентът носи отговорност цялата информация, въведена от него в профила, да бъде вярна, пълна и актуална.
3.6. “Поръчка” е електронен документ, представляващ комуникационна форма между клиента и продавача, чрез който клиентът заявява на продавача, чрез уебсайта, желанието си за купуване на стоки и/или услуги, публикувани в електронния магазин. “Поръчка” е и всяко друго волеизявление на клиента спрямо продавача, с което по ясен и недвусмислен начин се заявява желанието на клиента да закупи определена (определени) стока или услуга (стоки или услуги), предлагани от продавача.
3.7. “Стока” и/или “Услуга” (“Стоки” и/или “Услуги”) е всеки продукт или услуга, предлаган от продавача, включително предлаганите извън системата на уебсайта.
3.8. “Кампания” е всяко рекламно съобщение, което – ако и когато се предлага от търговеца – цели популяризирането на уебсайта, на търговеца и/или на определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности (освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното) за определен период от време, посочен от търговеца.
3.9. “Договор” е сключеният от разстояние договор между клиента и продавача за покупко-продажба на стоки и/или услуги, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия.
3.10. “Съдържание” е:
– цялата информация на уебсайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет;
– информацията на уебсайта, свързана със стоките и/или услугите и/или прилаганите тарифи от търговеца в определен период от време;
– информацията на уебсайта, касаеща клиента и свързана със стоките и/или услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които търговецът има сключени под каквато и да било форма патньорски договори;
– всяко съобщение от клиента към администратора/търговеца, изпратено чрез електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
– всякаква информация, предоставена от ръководител, служител или сътрудник на “Артифит” ЕООД на клиента чрез електронни или други средства за комуникация от разстояние, включително (но не изчерпателно) всякаква аудио и/или визуална информация, свързана с изпълнението на договор за продажба на услуги;
– данните относно администратора/търговеца и уебсайта.
3.11. “Търговско съобщение” е всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (например електронна поща, SMS, активен бутон в уебсайт), съдържащо обща или тематична информация, информация относно подобни на купуваните продукти или подходящи за комбинация с тях, информация относно оферти или промоции, информация относно стоките и услугите, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
3.12. “Транзакция по възстановяване” е действие от страна на “Артифит” ЕООД по възстановяване на платена от клиента сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ от или несключване на договор за покупко-продажба, осъществявано единствено по банков път.
3.13. “Спецификации” са всички характеристики и/или описания на стоките и/или услугите, посочени в описанието им на уебсайта или чрез други средства за комуникация между търговеца и клиента.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящите общи условия обвързват всички клиенти на търговеца, които:
4.1.1. закупуват от търговеца стоки или услуги
и
4.1.2. имат създаден профил на уебсайта или са информирани от търговеца за настоящите общи условия.
4.2. Всяко използване на уебсайта означава, че Вие (1) сте се запознали с настоящите общите условия изцяло и (2) сте се съгласили безусловно да ги спазвате.
4.3. “Артифит” ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя без ограничения общите условия за ползване на уебсайта и настоящите общи условия при покупки на стоки или услуги, за да отразява всякакви промени в начина, по който уебсайтът функционира и в условията, при които се ползва, както и всякакви промени в приложимата нормативна база. Документът може да се противопостави на клиента от момента, в който е публикуван на уебсайта. В случай на такава промяна, “Артифит” ЕООД ще публикува на уебсайта изменената версия на общите условия, поради което клиентите следва периодично да проверяват съдържанието на документа. Към всяка сделка се прилагат общите условия, които са били публикувани към момента на сключването на договора от разстояние между клиента и продавача.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия при покупки на стоки или услуги се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината, това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. Екипът на “Артифит” ЕООД полага усилия, за да поддържа пълна и точна на информацията, представена в уебсайта. Въпреки това, предвид обема на представената информация, са възможни технически грешки или пропуски в тази информация. “Артифит” ЕООД уточнява, че – когато това е приложимо – изображенията на продуктите имат илюстративен и/или насочващ характер, съответно е възможно доставените продукти да се различават от изображенията.
4.6. Поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, понякога е възможно описанията на продуктите да бъдат непълни. Администраторът/търговецът ще се стреми да предостави най-подходящата и важна информация относно предлаганите стоки и услуги.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция или в период на намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта. При предоставянето на услуги, търговецът си запазва правото да ограничава общия брой на потребителите, от които тези услуги могат да бъдат закупени.
4.8. Уебсайтът може да съдържа препратки (“линкове”) към други уебсайтове, поддържани от трети лица. Администраторът/търговецът не носи отговорност за истинността, пълнотата и точността на информацията, съдържаща се на тези уебсайтове, както и за техните условия за ползване и политика на поверителност, които обвързват потребителите им.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и закупи стока и/или услуга като направи поръчка по електронен път, по телефона или лично.
5.2. След приемане на поръчката, “Артифит” ЕООД изпраща уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му. Това уведомление има информативен характер и няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението на поръчката. Уведомлението се прави от търговеца по електронен път (чрез електронна поща) или по телефона.
5.3. Въпреки изпращане на уведомлението по т. 5.2., търговецът има правото да не достави частично или изцяло стоките и/или да не изпълни частично или изцяло услугите от поръчката по обективни причини, включително поради изчерпване на складовата наличност, запълване на определения максимален брой купувачи или други причини. Във всички случаи търговецът уведомява клиента за това обстоятелство чрез електронна поща или по телефона. При това положение единствената отговорност на търговеца е да възстанови предварително заплатена и получена от него сума на недоставените стоки и/или услуги.
5.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и търговеца, включва настоящите общи условия и всякакви допълнителни договорки между клиента и търговеца.

6. ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБА ОНЛАЙН
6.1. Достъпът до уебсайта с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент. Администраторът/търговецът и клиентът могат да използват и други способи за комуникация с оглед сключването на договор от разстояние за покупка на стоки или услуги. Тези способи за комуникация могат да включват онлайн платформи за изпращане и получаване на съобщения, социални мрежи, телефон, електронна поща и други.
6.2. Администраторът/търговецът си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на клиент до реализиране на поръчка и/или до някоя от останалите функционалности на уебсайта, ако клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин или нарушава действащото законодателство на Р България. В тези случаи администраторът/търговецът не носи отговорност за вреди, които клиентът е претърпял или би могъл да претърпи вследствие на ограничаването на неговия достъп. Клиентът има право да се обърне към администратора/търговеца, за да бъде информиран относно причините, довели до прилагането на горепосочените ограничения.
6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва с търговеца на посочените данни за контакт в страницата „Контакти”на уебсайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ изказ, ще бъдат премахвани от уебсайта по преценка на администратора.
6.4. Клиентът може да осъществи комуникацията си с администратора/търговеца чрез адресите и платформите, посочените в страницата „Контакти”на уебсайта.
6.5. В случай на необичайно голям трафик към уебсайта, администраторът си запзва правото да изисква от клиентите да въвеждат ръчно валидиращи кодове с цел защита на публикуваната в уебсайта информация.
6.6. Търговецът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на уебсайта, за определен период от време и съгласно приложимите нормативни изисквания.
6.7. Всички цени на стоките и/или услугите на сайта са крайни, обявени в български лева – BGN, без включен ДДС (доколкото търговецът не е регистриран по ЗДДС) и с включени всички други нормативно установени данъци и такси. Тези цени не включват стойността на доставката, когато такава е приложима.
6.8. В случай на плащания по банков път, търговецът не носи отговорност за разходи относно такси, комисионни и/или други допълнителни плащания, направени от клиента или от неговата банка или доставчик на финансови услуги по повод превода на плащането, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала карта на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева. Разходите, свързани с подобни плащания, са изцяло за сметка на купувача. Търговецът препоръчва на клиентите да правят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при банкови плащания, плащания чрез банкови или други карти или чрез други видове финансови услуги.
6.9. При избран от клиента начин на плащане „при доставка“ по направена поръчка (осъществявано и обозначавано като „наложен платеж“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен от разстояние), търговецът може да начислява за всяка отделно заявена поръчка с такъв начин на плащане такса за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка. При започване и непосредствено преди приключване на поръчката, клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи за обработка на плащане при доставка на продукти, предлагани от търговеца.
6.10. Всички изображения, поместени на уебсайта, имат единствено цел да създадат представа за типа на предлаганите стоки и/или услуги, а не да я представят точно. Възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в уебсайта (напр. статични или динамични изображения и мултимедийни презентации) да не отговарят напълно на външния вид на съответната стока или да създават неточно впечатление за предлаганата услуга. Администраторът/търговецът не носи отговорност за такива несъответствия.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. Търговецът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, без да е необходимо да уведомява клиента или да получава съгласието му в тази връзка. Търговецът носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието на уебсайта и на материалите, изпратени на клиента във връзка с изпълнение на закупена от търговеца услуга, е изключителна собственост на администратора/търговеца.
8.2. Администраторът/търговецът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с уебсайта, независимо дали са негови собствени или са получени чрез договорни лицензии или по друг законосъобразен начин.
8.3. Нищо в сключения между търговеца и клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на администратора/търговеца към клиента последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително, но не изчерпателно: съдържанието на търговските марки, мултимедийното съдържание или описанията на продуктите или услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за уебсайта съдържание или чрез премахване на знаците, обозначаващи правото на собственост на администратора върху съдържанието. Клиентът няма право да прехвърля, продава и разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на администратора.
8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящите общи условия.
8.5. Клиентът има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само след писменото съгласие на администратора/търговеца за това и само за определената част от съдържанието, само по определените начин и степен на използване, както и само във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на договореност между “Артифит” ЕООД и клиента и на правата на интелектуална собственост, за което “Артифит” ЕООД има право да потърси съответната отговорност на клиента.
8.6. Изпращането от страна на администратора/търговеца до клиента на части от съдържанието или предоставянето на препратки към съдържанието няма да се счита за съгласие от страна на администратора/търговеца да позволи на клиента да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от администратора/търговеца.
8.7. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от администратора/търговеца.

9. ПОРЪЧКА
9.1. Клиентът може да прави поръчки следвайки стъпките, указани от търговеца, за да завърши и изпрати съответната поръчка.
9.2. Всяка стока и/или услуга може да бъде закупена, ако е налична. Заявяването на стока и/или услуга, без поръчката да бъде приключена, не води до регистрация на поръчката и/или до автоматично запазване на стоката и/или услугата за конкретния клиент.
9.3. Потвърждавайки поръчката, търговецът потвърждава доставката само на съответния заявен брой от съответната стока в регистрираната поръчка, съответно изпълнението само на съответната заявена услуга. Регистрирането на поръчка не е равнозначно на нейното потвърждаване.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на администратора/търговеца във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката.
9.5. Във връзка с предоставените от него данни за контакт, клиентът дава изричното си съгласие на търговеца да предостави така подадените данни на куриерска служба с оглед извършването на доставката. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на търговеца и/или на куриерската служба да се свърже с него, когато това се налага във връзка с направената поръчка и/или сключения договор.
9.6. Търговецът има право да откаже да изпълни и/или да анулира направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да било отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с тази поръчка и съответно никоя от страните няма право да търси от другата обезщетение за анулирането в следните случаи:
– осъществяване на паричната транзакция от клиента към продавача под каквато и да е форма, при което съответните заплатени средства не достигат до продавача;
– предоставените от клиента данни в уебсайта са непълни, грешни и/или неверни.

10. ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
10.1. Потребителят има право да се откаже от договора, слючен от разстояние, в законоустановения 14-дневен срок. Възможността за отказ от договора е приложим само за физически лица с качеството “потребител” (т. 3.1.). Отказът може да засяга, освен цялата поръчка, една или повече от поръчаните стоки и/или услуги, когато естеството на поръчката позволява частичен отказ. В случаите, когато са поръчани повече от една бройка от дадени марка и модел стока, връщането е допустимо когато е била разпечатана опаковката на само един продукт, а останалите се връщат на продавача запечатани.
10.2. Когато договорът е за предоставяне на услуги, 14-дневният срок по т. 10.1. започва да тече от датата на сключването му. Когато договорът е за доставка на стоки, този срок започва да тече от датата на получаване на стоките от клиента-потребител или от трето лице. Потребителят следва да уведоми продавача в писмен вид за отказа от покупката чрез данните за контакт в страницата „Контакти”на уебсайта, без санкции и без задължение да назовава на причина за отказа. Връщането на стоки от потребителя до продавача във връзка с отказ от договор за продажба от разстояние е за сметка на потребителя.
10.3. Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен – в оригиналната опаковка и с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и с документите, които са го придружавали. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. В тези случаи търговецът има право на възражение за намалена стойност, поради която да задържи част от заплатените от потребителя средства при възстановяване на цената по договора.
10.4. Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
10.5. Търговецът се задължава да възстанови платената цена по договора, от който потребителят се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от клиента, че последният е върнал съответните стоки. Сумата ще бъде възстановена, без това да доведе до допълнителни разходи за потребителя, като се използва същото платежно средство, използвано при първоначалната трансакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство. Търговецът има право да забави възстановяването на сумата по предходната точка до физическото получаване на продадените стоки.
10.6. Потребителят може да заяви желанието си да се откаже от договора за продажба и като попълни стандартния формуляр за упражняването правото на отказ съгласно ЗЗП и го изпрати на търговеца по електронната поща. Формулярът може да бъде изтеглен тук или копиран по-долу, както следва:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До: “Артифит” ЕООД
/името на търговеца/
гр. Несебър 8230, ул. „Хан Крум“ № 49, ет. 5; ЕИК: 201099496
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
………………………………………………….
/описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на ………………….
/посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………..
/име на потребителя/
гр./с…………………………………………………………….
/адрес на потребителя/
………………. …………………………….
/дата/ /подпис на потребителя/

10.7. Потребителят няма право да се откаже от сключения договор от разстояние в следните случаи:
10.7.1. в случаите на предоставяне на услуги: когато услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
10.7.2. при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
10.7.3. при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
10.7.4. при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
10.7.5. при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
10.7.6. при доставка на стоки, които – след като са били доставени и поради естество им – са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
10.7.7. когато потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
10.7.8. при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
10.7.9. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
10.7.10. при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
10.8. Във връзка с т. 10.7.1. по-горе, потребителите на съответния вид услуги, предоставяни от “Артифит” ЕООД, с приемането на настоящите общи условия, изрично заявяват своето предварително съгласие и потвърждават, че знаят, че ще загубят правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.
10.9. Във връзка с т. 10.7.10. по-горе, потребителите на съответния вид услуги, предоставяни от “Артифит” ЕООД, с приемането на настоящите общи условия, изрично заявяват своето предварително съгласие и потвърждават, че знаят, че ще загубят правото си на отказ поради предоставянето на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични или други данни на “Артифит” ЕООД, те могат да бъдат използвани от дружеството за следните цели: (1) поддържане на профила на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им и (2) изпращане на търговски съобщения, периодични уведомления по електронна поща или чрез SMS.
11.2. С предоставянето на свои данни на “Артифит” ЕООД (включително електронен адрес) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват “Артифит” ЕООД или трети лица, които са куриери, партньори на “Артифит” ЕООД и/или са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от приложимото законодателство, както и други дружества, с които “Артифит” ЕООД може да разработи общи програми за офертиране на стоките и/или услугите на пазара.
11.3. Следните документи на уебсайта имат пряко отношение към въпросите, свързани с поверителността:
– политиката на поверителност на сайта във връзка с обработването на лични данни;
– общите условия за ползване на уебсайта, включващи и политиката на администратора за използване на “бисквитки” и подобни технологии.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
12.1. В процеса на създаване на профил в уебсайта – ако и когато се предлага от системата – клиентът има възможността да изрази съгласието си за получаване на търоговски съобщения.
12.2. Клиентът може да се откаже от съгласието си за получаване на търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с търговеца.
12.3. Отказът за получаване на търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на договор за продажба.
12.4. След продажбата на стока или услуга, “Артифит” ЕООД ще може да изпраща на клиента търговски съобщения относно предложения за стоки или услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно със закупената стока или услуга.
Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на търговски съобщения съгласно т. 12.2. по-горе като използва указанията за отписване, публикувани в търговските съобщения, получени от “Артифит” ЕООД или като се свърже с “Артифит” ЕООД за тази цел.
“Артифит” ЕООД може да използва данните на клиента за пазарни и потребителски проучвания. “Артифит” ЕООД няма да използва данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания, за рекламни цели. Отговорите на клиенти във връзка с потребителските проучвания няма да се изпращат на трети страни, нито да се публикуват. Клиентът може да възрази срещу използването на данните му за пазарни проучвания по всяко време чрез препратката за отписване, публикуван във съобщението или като се свърже с “Артифит” ЕООД.

13. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
13.1. Цените на стоките и услугите, обявени в уебсайта или обявени на клиента по друг начин, са крайни, обявени в български лева – BGN, без включен ДДС (доколкото търговецът не е регистриран по ЗДДС) и с включени всички други нормативно установени данъци и такси. Тези цени не включват стойността на доставката, когато такава е приложима.
13.2. Поръчки на продукти на стойност над 5000 лв. не могат да се плащат при доставката и следва да се заплатят предварително по банков път.
13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
13.4. Търговецът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки или услуги въз основа на инфомацията, предоставена от клиента.
13.5. “Артифит” ЕООД издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока и/или услуга, предлагана от “Артифит” ЕООД. Клиентът – в случай, че има профил – е съласен да получава фактури по електронен път чрез прилагането им в профила му.
13.6. С цел правилното съставяне на фактура за съответната поръчка, клиентът е длъжен да предостави съответната информация на търговеца и/или да поддържа актуални данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
13.7. Плащането на поръчаните стоки се извършва чрез (1) банкова транзакция или (2) наложен платеж на куриера, доставил стоките (т. 3.2.7. и т. 6.9).

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
14.1. Търговецът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от купувача, до който адрес следва да има достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на купувача. В случаите на доставка до адрес на купувача, последният трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако до сградата има достъп с товарен автомобил.
14.2. Търговецът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако в пратката не се съдържа документ, необходим към поръчания продукт, клиентът следва да уведоми търговеца чрез данните за контакт на страницата „Контакти”на уебсайта. Търговецът следва да осигури липсващата документация възможно най-бързо.
14.3. “Артифит” ЕООД извършва доставката на стоките само на територията на България. Предоставянето на услугите, когато това е изпълнимо, може да бъде извършвано и до клиенти извън територията на България.
14.4. Предоставянето на услуги във връзка с договор за продажба се извършва при условията на информирано съгласие и освобождаване от отговорност, публикувани на тази страница. Съдържанието, предоставяно на купувача във връзка с договор за продажба на услуги на абонаментен принцип, се предоставя единствено за периода на съответния абонамент.

15. ГАРАНЦИИ
15.1. Търговецът предлага всички стоки с гаранция за съответствие с договора съгласно действащото законодателство. Изключение могат да правят някои стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
15.2. По отношение на стоките, продадени и доставени от “Артифит” ЕООД, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от “Артифит” ЕООД.
15.3. Гаранционните сертификати, издадени от “Артифит” ЕООД, се изпращат на купувача заедно със стоките при тяхната доставка.
15.4. Купувачът е длъжен да предостави актуални данни и/или да актуализира регулярно данните в профила си и да ги преглежда преди всяка поръчка, доколкото търговецът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.
15.5. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на разопакован продукт са същите, като тези на опакованите продукти и се ползват със същите предимства, освен ако не е посочено друго в страницата на стоката.
15.6. Поправката/ремонтът на стоки извън гаранционния срок подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните. Това условие се отнася и за стоки в гаранционен срок, за които задължението на търговеца да ги приведе в съответствие с договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание.
15.7. Съгласно чл. 115, ал. 1 ЗЗП, потребителят може да предяви пред търговеца рекламация по чл. 113, ал. 2 ЗЗП в срок от две години след доставяне на стоката. В случай, че търговецът е посочил търговска гаранция с по-дълъг срок, правото на потребителя може да бъде упражнено в този по-дълъг срок.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
16.1. Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от продавача с предаването им на купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача върху транспортния документ, предоставен от куриера.

17. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
17.1. Публикуването на ревюта, коментари, въпроси и отговори – ако и когато се предлага от системата – може да се прави от киента в съответните раздели на уебсайта или на на профилите в социалните мрежи, поддържани от търговеца. Публикациите могат да бъдат както положителни, така и отрицателни, но във всички случаи трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.
17.2. Чрез регистрацията на ревю, коментар, въпрос или отговор на уебсайта, клиентите предоставят на “Артифит” ЕООД неизключителено, постояненно, безвъзвратно, териториално неограничено право на “Артифит” ЕООД да използва, възпроизвежда, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
17.3. Всеки клиент, в момента на публикуването на ревю, коментар, въпрос или отговор на сайта или на профилите в социалните мрежи, поддържани от търговеца, се задължава да спазва следните правила:
– да се позовава само на характеристиките и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
– да използва само български език и да пише на кирилица (позволени са думите или изразите, които – въпреки че не са български – са широко използвани в съответната област);
– да използва подходящ изказ без обидни думи и изрази или такива, които могат да засегнат правата на трето лице;
– да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност;
– да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от уебсайта без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;
– да не предоставя или изисква, по какъвто и да било начин или форма, лични данни (например данни за връзка, адрес или местожителство, телефонни номера, електронни адреси, собствени и/или фамилни имена, ЕГН и др.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
– да не публикува информация и/или датайли относно адреси в интернет или препратки към други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като “Артифит” ЕООД;
– да не вписва ревюта, коментари, въпроси или отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
– да не използва ревю, коментар, въпрос или отговор като средство за комуникация с търговеца (за тази цел следва да се използват данните за контакт на продавача, публикувани на уебсайта).
17.4. Клиентите, които публикуват ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:
– качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат ревю, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;
– качените файлове не съдържат насилие или съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание, което обижда трето лице или група от хора, включително въз основа на тяхната раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;
– качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;
– качените файлове не съдържат адреси в интернет или препратки към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като “Артифит” ЕООД.
17.5. Когато клиент съобщи, че някое ревю, коментар, въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание се разглежда от “Артифит” ЕООД, за да може да се определи дали то нарушава условията за ползване на уебсайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от уебсайта или от профилите в социалните мрежи след проверка от страна на “Артифит” ЕООД.
17.6. В случай, че “Артифит” ЕООД констатира многократни нарушения на настоящите условия за полазване, то си запазва правото да ограничи възможността на клиента да публикува ревюта, коментари, въпроси или отговори без да е длъжно да се обосновава за това.
17.8. Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупената стока и/или услуга, клиентите имат на разположение контактната форма на страницата „Контакти”на уебсайта.

18. ОТГОВОРНОСТ
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства (т. 21.) или на обстоятелства, които са извън контрола на продавача.

19. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Политиката за защита на лични данни на “Артифит” ЕООД е част от този документ и с нея можете да се запознаете на тази страница.

20. ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”
Политиката за използване на “бисквитки” на “Артифит” ЕООД е част от този документ и с нея можете да се запознаете на тази страница.

21. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
21.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако това неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
21.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни след началната дата на съответното събитие то не приключи, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите общи условия, клиентът разбира и се съгласява, че “Артифит” ЕООД може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на документа, на друго дружество или на трето лице. Евентуални спорове, възникнали между “Артифит” ЕООД и клиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe. Ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.